KARSONONama: KARSONO
Jabatan: KAUR TATA USAHA DAN ADMINISTRASI
NIP: -

Nama                       : KARSONO

Tempat/Tgl Lahir    : Pati, 08 April 1966

Alamat                     : Desa Karangrejo RT 03 RW 04 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati